دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در فرد

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در فرد” نام دارد و در گروه بندی “مبانی نظری” قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است.
در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و کاربردی مانند کتاب ها، مقاله ها، جزوه های درسی و دانشگاهی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتر و تلفن همراه به صورت دانلود رایگان و یا قابل خریداری گردآوری شده است.
به دلیل تعدد نوشته ها برای پیدا کردن موضوعات دیگر می توانید در قسمت سرچ بالای صفحه کلید واژه مربوط را وارد کنید و یا از دسته بندی ها و برچسب های سایت استفاده نمایید.
امیدواریم این مطالب برای شما مفید باشد!

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در فرد

دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-طرحواره-های-ناسازگار-اولیه-و-اختلال-شخصیت-در-فرد

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در فرد در ۲۹ صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

پژوهش های داخلی
شهامت (۱۳۸۹) پژوهشی با هدف پیش بینی علائم سلامت روان با استفاده از طرحواره های ناسازگار اولیه انجام داد. به این منظور دو پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ-SF)  در چارچوب نظریه درمانی مبتنی بر طرحواره جفری یانگ و پرسشنامه سلامت عمومی  (GHQ) بر ۱۵۹ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تحلیل نتایج این پژوهش با استفاده از نسخه ۱۷ نرم افزار SPSS با روش تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج بیانگر رابطه معنادار طرحواره های ناسازگار اولیه و علائم سه گانه جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی بود. در این میان طرحواره نقص/ شرم به طرز معناداری (P<0.01) هر سه علامت را پیش بینی کرد. از طرفی بخشی از واریانس هر اختلال توسط طرحواره های خاصی به صورت معنادار پیش بینی شد.
کرمی، بهرامی، محمدی آریا، اصغرنژادفرید، فخری (۱۳۹۲) پژوهشی با هدف بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بی خانمان وابسته به مواد پرداختند. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری حدود ۸۰۰ زن بی خانمان وابسته به مواد در مکان های مختلف شهر تهران بود. از میان این مکان ها مرکز گذری خانه خورشید و خوابگاه زنان تولد دوباره و تمام پارک های جنوب شهر تهران انتخاب شدند و به روش در دسترس ۶۰ نفر به خرده مقیاس جامعه ستیزی نسخه دوم تجدید نظر شده پرسشنامه چندوجهی مینه سوتای جیمز بوچر ۱۹۸۹ و نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ ۱۹۹۸ پاسخ دادند. یافته ها نشان داد جامعه ستیزی ۷۳% از زنان بی خانمان وابسته به مواد بالا است و در طرحواره های ناسازگار اولیه در زیرمقیاس ها ی ایثار بالاترین و در وابستگی/بی کفایتی پایین ترین نمره را دارند. به علاوه طرحواره های انزوای اجتماعی/ بیگانگی با بیشترین و وابستگی/ بی کفایتی با کمترین مقدار می تواند ۳۵% از واریانس جامعه ستیزی را پیش بینی کند.
خدابخشی کولایی و همکاران(۱۳۹۲) پژوهش با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متأهل پیمان شکن و غیر پیمان شکن پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد بین نگرش صمیمانه و طرحواره های شناختی در مردان پیمان شکن و غیرپیمان شکن تفاوت وجود داشت (۰۰۶/۰> P) همچنین بین نگرش صمیمانه در گروه پیمان شکن و غیر پیمان شکن تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین، طرحواره های شناختی را در گروه مردان پیمان شکن می تو ان از طریق نگرش های صمیمانه پیش بینی کرد.
ذوالفقاری و همکاران (۱۳۸۷) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و صمیمیت زناشویی در زوجین عادی پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد، یعنی هرچه طرحواره ها ناسازگارتر می شوند صمیمیت زناشویی کاهش می یابد. از سوی دیگر قابل اشاره است که بین زنان و مردان از نظر طرحواره ها تفاوت معناداری وجود نداشته است و فقط در بعد صمیمیت بدنی نمرات مردان بیش از زنان بوده است. این بررسی نشان داد که طرحواره های مربوط به «محدودیت های مختل» که شامل استحقاق، بزرگ منشی و خویشتن داری ناکافی می باشد؛ بیشترین نقش را در عدم صمیمیت زناشویی ایفا می کنند.

یوسف نژاد شیروانی و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی با هدف تعیین رابطه رضایت از زندگی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان انجام دادند. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاههای شهر بابل بودند که از بین آنها ۳۰۰ نفر از رشته‌های مختلف (۱۵۰ دختر و ۱۵۰ پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه (YSQ-SF) (یانگ، ۲۰۰۵) و پرسشنامه رضایت از زندگی (داینر و همکاران، ۱۹۸۵) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه (شیوه گام به گام) و آزمون t گروههای مستقل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین ِمحرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی، نقص / شرم، شکست، وابستگی/ بی‌کفایتی، آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، اطاعت، از خودگذشتگی، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه / عیب‌جویی افراطی، خویشتن‌داری و خودانضباط ناکافی با رضایت از زندگی رابطه منفی معنادار وجود دارد (۰۵/۰ > P و ۰۱/۰>P). تحلیل رگرسیون نشان داد محرومیت هیجانی، نقص/ شرم و وابستگی/ بی‌کفایتی با رضایت از زندگی دارای رابطه چندگانه معنادار هستند (۰۱/۰ > P ). آزمون t گروههای مستقل نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر در خرده‌مقیاس‌های بی‌اعتمادی/ بدرفتاری، شکست، آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری و معیارهای سرسختانه / عیب‌جویی افراطی تفاوت معناداری وجود دارد.

پژوهش های خارجی
کارول  و کالوتی  (2014) در پژوهشی به بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در گروهی از زندانیان پرداختند. برای این این منظور ۱۱۹ نفر از مردان زندانی را به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار دادند. و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه طرحواره یانگ و پرسشنامه شخصیت چند محوری میلون مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که شایع ترین اختلالات شخصیت اختلال شخصیت خودشیفتگی، پارانویا و اختلال وسواس و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود که این اختلالات با چند نمونه از طرحواره های ناسازگار اولیه مرتبط بودند. اختلال شخصیت خود شیفته بیشتر با استحقاق و بزرگ منشی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بیشتر با محدودیت عملکرد مختل مرتبط بودند.
بیدادیان و همکاران (۲۰۱۱) پژوهشی با هدف بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در کیفیت زندگی انجام دادند.برای این منظور ۶۰ نفر از افراد مبتلا به چاقی را در کلنیک کاهش وزن بیمارستان سینا انتخاب کردند. تمام شرکت کنندگان فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه را تکمیل نمودند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که جنبه های از کیفیت زندگی با طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه منفی دارند.  نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه مانند محرومیت عاطفی، بی اعتمادی/سوءاستفاده، کنترل و انضباط می تواند نمره کیفیت زندگی کل را پیش بینی نمایند.

مفهوم طرحواره
واژه طرحواره در اصل ریشه یونانی کلمه Scheen به معنای ‘داشتن’ و یا شکل گرفتن’ است. آرون بک معتقد است که طرحواره ها نقش اصلی در ارتباط با موضوعات تکراری در تداعی آزاد، تصورات و رویاها، ایفا می کنند. او معتقد بود که طرحواره ها ممکن است عملا مدت ها غیر فعال باشند اما بعدا تقویت یا خاموش شوند که نتیجه تغییرات در نوع داده های دریافتی از محیط است(داتیلیو، ۲۰۱۰؛ ترجمه خواجه و همکاران، ۱۳۹۱).
بعدها نظریه پردازان دیگر، مفهوم اصلی طرحواره را توسعه دادند. برای مثال سگال (۱۹۸۸)نوشت که طرحواره ها شامل ‘ عناصری سازمان یافته از واکنش ها و تجارب گذشته هستند که پیکره ای پیوسته و پایدار از اطلاعات قابل هدایت برای ادراک و تصدیق های بعدی را شکل می دهند’. یانگ (۱۹۹۰) زمانی کاربرد روش متمرکز بر طرحواره در اختلالات شخصیتی را معرفی کرد، این مفهوم را گسترش داد. یانگ اظهار کرد که اگر چه بک و همکارانش (۱۹۷۹) به اهمیت طرحواره ها در درمان اشاره کردند، اما راهکارهای درمانی خاص بسیار اندکی را برای پروتکل های درمانی خود تا به امروز ارائه کرده اند. به همین دلیل یانگ مدل بک از طرحواره را توسعه داد و معتقد به یک نظریه چهار سطحی بود که شامل ۱) طرحواره های ناسازگار اولیه۲) نگهداری طرحواره ۳) اجتناب از طرحواره ۴) جبران طرحواره می شد(داتیلیو، ۲۰۱۰؛ ترجمه خواجه و همکاران، ۱۳۹۱).
اگر چه طرحواره درمانی متمرکز بر روی زوج ها و خانواده ها شامل توجه به طرحواره های شخصی خود افراد می شود، اما تاکید بیشتر روی سیستم رابطه ای و طرحواره هایی است که به طور ویژه، حول شخص در رابطه گسترش می یابند. همچنین طرحواره درمانی از خانواده اصلی و تجارب اولیه افراد با اعضاء خانواده استفاده می کند(داتیلیو، ۲۰۱۰؛ ترجمه خواجه و همکاران، ۱۳۹۱).

فهرست مطالب:

۲-۱-۱ مفهوم طرحواره
۲-۳-۱٫    افکار و طرحواره های خودکار
۲-۳-۲٫    تعریف یانگ از طرحواره
۲-۳-۳٫    ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه
۲-۳-۴٫    ریشه های تحولی طرحواره ها
۲-۳-۵-۱٫    نیازهای هیجانی اساسی
۲-۳-۵-۲٫    تجارب اولیه زندگی
۲-۳-۵-۳٫    خلق و خوی هیجانی
۲-۳-۵٫    طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آنها
۲-۳-۶-۱٫    بریدگی و طرد
۱٫    رهاشدگی/بی ثباتی
۲٫    بی اعتمادی/بدرفتاری
۳٫    محرومیت هیجانی
۴٫    نقص/شرم
۵٫    انزوای اجتماعی/بیگانگی
۲-۳-۶-۲٫    خودگرادانی و عملکرد مختل
۶٫    وابستگی/کفایت
۷٫    آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری
۸٫    خود تحول نیافته /گرفتار
۹٫    شکست
۲-۳-۶-۳٫    محدودیت های مختل
۱۰٫    استحقاق/بزرگ منشی
۱۱٫    خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی
۲-۳-۶-۴٫    دیگر جهت مندی
۱۲٫    اطاعت
۱۳٫    ایثار
۱۴٫    پذیرش جویی/جلب توجه
۲-۳-۶-۵٫    گوش به زنگی بیش از حد و بازداری
۱۵٫    منفی گرایی/بدبینی
۱۶٫    بازداری هیجانی
۱۷٫    معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی
تنبیه
۲-۳-۶٫    مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه طرحواره های ناسازگار اولیه
۲-۳-۷-۱٫    پژوهش های داخلی
۲-۳-۷-۲٫    پژوهش های خارجی
منابع فارسی
منابع لاتین

چیزی
که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده
پرینت بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

توضیحات:
پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است.
شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری  طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در فرد) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید
آن را دانلود کنید.


نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.

دانلود فایل

نگارش:
۹۶/۱۰/۰۵