دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT به شیوه داتلیو

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT به شیوه داتلیو” نام دارد و در گروه بندی “مبانی نظری” قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است.
در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و کاربردی مانند کتاب ها، مقاله ها، جزوه های درسی و دانشگاهی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتر و تلفن همراه به صورت دانلود رایگان و یا قابل خریداری گردآوری شده است.
به دلیل تعدد نوشته ها برای پیدا کردن موضوعات دیگر می توانید در قسمت سرچ بالای صفحه کلید واژه مربوط را وارد کنید و یا از دسته بندی ها و برچسب های سایت استفاده نمایید.
امیدواریم این مطالب برای شما مفید باشد!

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT به شیوه داتلیو

دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-cbt-به-شیوه-داتلیو

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری CBT به شیوه داتلیو در ۳۳ صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

مروری بر درمان شناختی رفتاری معاصر با زوج ها و خانواده ها
درمان شناختی- رفتاری برای زوج ها و خانواده ها، امروزه اصلی مهم در درمان است. کاربرد CBT برای مشکلات روابط خصوصی، تقریبا پنجاه سال قبل در نوشته های آلبرت الیس آمده است که نقش برجسته شناخت را در مسایل زناشویی نشان می دهد. الیس و هارپر و همکارانش معتقد بودند که ناکارامدی ارتباط زمانی اتفاق می افتد که افراد ۱)  بر عقاید غیر واقعی یا نامشخص خود در رابطه با طرفین پافشاری کنند. ۲) ارزیابی های منفی دارند وقتی فرد و رابطه مطابق با انتظارات غیر واقعی آنها عمل نمی کند، زمانی که فرایندهای منفی شناخت صورت می گیرند: فرد عواطف منفی را تجربه می کند (عصبانیت، ناامیدی و اوقات تلخی) و شیوه های رفتاری منفی در رابطه خود در پیش می گیرد(داتیلیو، ۲۰۱۰؛ ترجمه خواجه، سجادیان و بهرامی، ۱۳۹۱).
در‌ دهه‌های‌ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، رفتار درمانگران برای پرداخـتن بـه رفتارهای‌ مشکل‌دار بزرگسالان و کودکان از اصول نظریه یادگیری استفاده‌ کردند. بسیاری از اصول و روش‌های رفتاری که در درمان انفرادی‌ از آنها استفاده می‌شد، بعدها برای‌ زوج‌های‌ ناراضی‌ و پس از آن‌ برای خانواده‌ها‌ به‌ کار‌ گرفته شد. به عنوان مثال، استوارت‌  (1969)، لیبرمن‌  (1970) و وایس‌ ، هوپس‌ و پاتـرسون  (1973) برای‌ تسهیل تعامل‌های ارضاکننده زوج‌های مشکل‌دار و خانواده‌ها‌ از نظریه‌ تبادل‌ اجتماعی و اصول یادگیری عامل استفاده کردند (به نقل از داتیلیو و بیرشک،a 1385). این‌ کار باعث‌ شد‌ که تحقیقات بعدی زوج درمانگران به سمت شناسایی‌ اهمیت مداخله عـوامل شـناختی و الگـوهای تعاملی رفتار سوق داده‌ شود. قبل از ارایـه‌ نـظریه‌های‌ اصـلی‌ خانواده درمانی، اینگونه مطرح‌ شده بود که شناختارها را می‌توان به عنوان‌ بخش فرعی درمان در الگوی رفتاری مورد استفاده قرار داد (مارگولین‌ و وایس، ۱۹۷۸)، اما در دهه ۱۹۸۰ عـوامل شـناختی در کـانون اصلی‌ توجه‌ منابع‌ پژوهشی‌ و درمانی زوج‌ها قرار گرفتند و مـستقیم‌تر و سـاختارمندتر از آنچه در‌ سایر‌ رویکردهای نظری زوج درمانی‌ وجود داشت، وارد درمان شدند (باکوم ‌۱۹۸۷؛ داتیلتو،۱۹۸۹؛به نقل از داتیلیو و بیرشک،a 1385). با مطرح شدن تحریف‌های شناختی و ادراکات نادرست در درمان زوج‌ها، توجه درمـانگران بـه اسـتنباطها و باورهای طرفین نسبت به هم‌ معطوف‌ گشت‌ و استفاده احتمالی از ایـن باورها برای پیدا کردن راهی برای رهایی از بن‌بست‌های‌ رابطه‌ای، مورد توجه‌ قرار‌ گرفت. ارزیابی شناختی و روش‌های مداخله‌ای، از درمان انـفرادی بـه عـاریه‌ گرفته شد و برای‌ استفاده‌ در مورد زوج‌ها مطابقت داده شد. همانند درمان انفرادی، برای تقویت قابلیت زوجـین در ارزیـابی و تغییر شناختارهای مشکل‌ ساز، مداخلات‌ شناختی-رفتاری مربوط به زوج‌ طراحی شد که این مداخلات باعث کسب مهارتهای ارتباطی‌ و حـل‌ مـشکل‌ نـیز می‌گردند(داتیلیو و بیرشک، a1385).

پژوهش های داخلی
پیرفلک، سودانی، شفیع آبادی (۱۳۹۳) پژوهشی با هدف بررسی اثر بخشی زوج درمانی گروهی شناختی-رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ایذه انجام دادند. روش پژوهش نیمه تجربی و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه زوجینی که به دلیل مشکلات زناشویی به یکی از ۸ مرکز مشاوره شهرستان ایذه مراجعه کرده بودند که از میان آنها تعداد ۳۰ زوج که در آزمون دلزدگی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین کسب نموده بودند، انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایابی شدند. گروه آزمایش در ۸ جلسه زوج درمانی گروهی شناختی-رفتاری به صورت یک جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته شرکت داده شدند اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت ننمودند. بعد از یک هفته از پایان مداخله از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس آزمون به عمل آمد و پس از گذشت یک ماه نیز آزمون پیگیری اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که روشCBCT می توان برای کاهش دلزدگی زناشویی زوجین و مولفه های آن و در نهایت استحکام خانواده استفاده کرد.
آگاه و همکاران(۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری، بر افزایش رضامندی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی می‌پردازند. بدین منظور، با استفاده از طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی و کاربرد روش نمونه‌گیری در دسترس از میان زنان داوطلب ۳۰ زن با تعارض زناشویی در دو گروه جایگزین شدند. آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از ارائه مداخله به گویه‌های پرسش‌نامه‌های تعارض زناشویی و رضامندی زناشویی (با مقیاس اسلامی) پاسخ دادند. داده‌ها به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و چندراهه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که گروه‌درمانگری شناختی- رفتاری موجب کاهش تعارض زناشویی و افزایش رضامندی زناشویی و مؤلفه‌های آن شده است (۰۵/۰p<) .بنابراین گروه‌ درمانگری شناختی– رفتاری، در کنار آموزه‌های مذهبی با اصلاح شناخت با استفاده از فنون خاص، بدکارکردی رفتار و هیجان منفی را تعدیل کرده و به باز ارزشیابی منطق تفکر و درک دغدغه‌های ارتباط کمک می‌کند و از این طریق به بهبود سازه‌های هدف می‌انجامد.
گل محمد نژاد رنجبر و عدالت زاده (۱۳۹۲) پژوهشی با تعیین اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه معنادرمانی، بر نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر و امید به زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام دادند. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه دانشجویانی که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مشغول به تحصیل بودند. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است. نمونه آماری تحقیق حاضر ۸۰ نفر از دانشجویان مجرد دانشگاه جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیرتصادفی و از نمونه داوطلبانه استفاده شد و جایگزینی آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل با توجه به نمرات آنها در پرسشنامه نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر لارسون صورت گرفته است. بدین صورت که از بین افراد نمونه با توجه به نمره آنها در پیش آزمون، از کسانی که بالاترین نمرات را داشتند ۴۰ نفر (۲۰ نفر پسر، ۲۰ نفر دختر) به عنوان گروه آزمایش و ۴۰ نفر دیگر (۲۰ نفر پسر و ۲۰ نفر دختر) که نمرات پایین تری داشتند در گروه کنترل جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت آموزش مبتنی بر معنادرمانی قرار گرفتند. قبل از شروع آموزش معنادرمانی و بعد از آن افراد مقیاس نگرش به نحوه انتخاب همسر و پرسشنامه امید به زندگی را تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مبتنی بر نظریه معنادرمانی بر نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز موثر است.

پژوهش های خارجی
مامی، روحنده و ناصری (۲۰۱۵) پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر متاهل در شهرستان ایلام انجام دادند. در میان است که ۴۰ مورد به صورت تصادفی انتخاب شدند. و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند گروه تجربی در  10 جلسه زوج درمانی شناختی رفتاری شرکت نمودند. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه صمیمیت زناشویی و مقیاس رضایت از زندگی  (SWLS)  جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهد که درمان شناختی-رفتاری بر صمیمت زوجها و رضایت از زندگی موثر است.
مونسون  و همکاران (۲۰۱۲) پژوهشی با هدف بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر افراد مبتلا به اختلالPTSD انجام دادند. برای این منظور ۲۰ زوج (۴۰ نفر)را به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین کردند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که زوج درمانی شناختی رفتاری موجب بهبود اختلال استرس پس از سانحه شده است و نتایج درمان بعد از ۳ ماه پیگیری حفظ شدند.
هویر ، یوهمان ، رامبو  و جاکوبو  (2009)پژوهشی با هدف کاهش عملکرد جنسی با کاربرد درمن شناختی و رفتاری انجام دادند. نمونه از   451 بیمار تحت درمان در یک درمانگاه  از بیمارستان عمومی ماساچوست انتخاب شدند و  پرسشنامه عملکرد جنسی قبل  و بعد درمان را تکمیل نمودند. تقریبا دو سوم از بیماران اختلال عملکرد جنسی را قبل از درمان گزارش دادند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که زوج درمان شناختی- رفتاری عملکرد جنسی را در بیماران بهبود بخشید.
احمدی و همکاران (۲۰۰۹) پژوهشی با هدف اثر بخشی درمان شناختی رفتاری زوج ها بر سازگاری زناشویی افراد مبتلا به PTSD انجام دادند. برای این منظور تعداد ۶۰ افراد افراد مبتلا به PTSD که نمرات پایین در پرسشنامه سازگاری زناشویی کسب کردند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. نتایج تجزیه و تحلیل مانوا نشان داد که زوج درمانی شناختی رفتاری بر سازکاری زناشویی افراد مبتلا به PTSD موثر است.
کیربای  و بوکام  (2007) پژوهشی با هدف ترکیب درمان رفتاری ودرمان شناختی-رفتاری زوج ها در تنظیم احساسات زوج ها انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بعد از ۱۶ هفته درمان ترکیبی مهارت های حل مساله، تنظیم احساسات، ارتباطات زوجین را به طور معناداری افزایش داده است.
نیل فروشان، احمدی، عابدی و احمدی (۲۰۰۶) به بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی زوجین نابارور می پردازند. برای این منظور تعداد ۳۰ زوج را به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار دادند. و هر دو گروه توسط پرسشنامه افسردگی بک قبل و بعد درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش بعد از ۶ جلسه درمان شناختی –رفتاری نشان داد که افسردگی زوجهای نابارور در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد به طور معناداری  (p <0.0001) کاهش یافت و اثر آن است بطور قابل توجهی در زنان بالاتر از مردان بود (۰٫۰۰۹ = p).
سالمه و همکاران(۲۰۰۶) با انجام تحقیق زمینه یابی دریافتند که ۴۵% دانشجویان نگرش مثبتی به ازدواج داشته و به تشکیل خانواده علاقه دارند.

فهرست مطالب:

۲-۱ CBT به شیوه داتلیو
۲-۱-۱ مروری بر درمان شناختی -رفتاری معاصر با زوج ها و خانواده ها
۲-۳-۱٫    فوت و فن های تغییر زوج ها و خانواده ها
۲-۳-۲-۱٫    انتظارات و معیارها
۲-۳-۲-۲٫    تحریفات شناختی رایج در مورد زوج ها و خانواده ها
۲-۳-۲٫    مولفه طرحواره در نظریه شناختی –رفتاری
۲-۳-۳-۱٫    مفهوم طرحواره
۲-۳-۳-۲٫    افکار و طرحواره های خودکار
۲-۳-۳-۳٫    تشخیص طرحواره ها از خانوادگی اصلی و تاثیر آنها بر روابط زوج و خانواده
۲-۳-۳٫    اصول درمان‌
۲-۳-۴-۱٫    روش‌های ارزیابی‌ بالینی‌
الف) مصاحبه مشترک اولیـه‌
ب) پرسشنامه‌ها
ج) مصاحبه‌های انفرادی
د) مشاهده رفتاری
۲-۳-۴٫    تکنیک های شناختی –رفتاری
۲-۳-۵-۱٫    تعلیم و آشنا کردن زوج ها و اعضای خانواده با مدل شناختی-رفتاری
۲-۳-۵-۲٫    تشخیص افکار خود آیند و هیجانات و رفتار های مرتبط
۲-۳-۵-۳٫    بررسی طرحواره ها و بازسازی طرحواره ها
الف) طرحواره های سخت
ب) تغییر در طرحواره های خانوادگی
۲-۳-۵-۴٫    تکنیک های رفتاری
الف) آموزش ارتباط
ب‌)    راهبردهای حل مساله
ت‌)    مداخلات هیجانی کم و افراطی
ث‌)    قرارداد های وابستگی
ج‌)    آموزش جرات ورزی
ح‌)    مداخلات و تکنیک های تناقضی
خ‌)    تمرین رفتاری
د‌)    تکالیف خانگی
۲-۱٫    مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور
۲-۴-۱٫    پژوهش های داخلی
۲-۴-۲٫    پژوهش های خارجی
منابع فارسی
منابع لاتین

چیزی
که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده
پرینت بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

توضیحات:
پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است.
شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری CBT به شیوه داتلیو) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید
آن را دانلود کنید.


نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.


دانلود فایل

نگارش:
۹۶/۱۰/۰۵