۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بسته آموزش صوتی و تصویری زبان انگلیسی برای کودکان و بزرگسالان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دهم دبیرستان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان سوم دبیرستان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان اول دبیرستان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و قواعد عربی سوم دبیرستان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و قواعد عربی دوم دبیرستان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش صوتی و تصویری زبان انگلیسی برای کودکان و بزرگسالان" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش مفاهيم MOdbus ETHRW" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش تایپ" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این سایت ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش Word 2007" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش توابع مالی در Excel 2007" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس هفتم زبان انگلیسی هشتم (My hobbies: سرگرمی های من)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هشتم (My village: روستای من)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هشتم (My healthy: سلامتی من)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هشتم (My week: هفته من)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس اول زبان انگلیسی هشتم (My nationality: ملیت من)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم - الصَّبرُ مفتاح الفرجِ ( صبر کلید فرج است )" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم - جسرالصّداقة ( پل دوستی )" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم - قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم - عنوان: اهلا و سهلا (خوش آمدید)" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people )" نام دارد و در گروه بندی "دانش ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس دهم عربی پایه نهم - امانت" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس نهم عربی پایه نهم - نُصوصٌ حول الصِّحةِ ( متن هایی در مورد سلامتی )" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم - گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم - گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیلم آموزش کامل درس هفتم عربی پایه نهم - ثمرة الجدِّ: نتیجه تلاش" نام دارد و در گروه بندی "دانش آموزش" قرار گرفته ...