۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله درباره نیروی جاذبه زمین" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله درباره جهان اسرار آمیز فضا دنیای ستارگان" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود مواد پاورپوینت پیزوالکتریک" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت صنایع شیشه" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت گزارش مطالعات ژئوتکنیک" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نمونه سوالات حقوق مدنی ۸ بهمراه پاسخنامه" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس دهم علوم نهم یا پایه اول متوسطه(نگاهی به فضا)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت فصل پنجم علوم نهم (نیرو چیست؟)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی نهم (جمعیت جهان)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی نهم (جهان نابرابر)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی نهم (ایرانی متحد و یکپارچه)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی نهم (زیست بوم ها در خطرند)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی نهم (اوضاعاجتماعی،اقتصادی،علمیوفرهنگیایراندرعصرصفوی)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی نهم (حرکات زمین)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی نهم (آب فراوان، هوای پاک)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی نهم (پراکندگی زیست بوم های جهان)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس چهارم فارسی نهم اول متوسطه(هم نشین)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس اول فارسی نهم متوسطه اول(آفرینش همه تنبیه خداوند دل است )" نام دارد و در گروه بندی "زمین ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "منشأ و تکامل زمین Origin and Evolution of Earth" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیزیک خاک با پایتون، انتقال در سیستم خاک، گیاه، اتمسفر Soil Physics with Python, Transport in the Soil-Plant-Atmosphere System" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس دهم فارسی هشتم (قلم سحرآمیزدونامه)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس سوم فارسی هشتم (ارمغان ایران)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس ششم فارسی هشتم (راه نیک بختی)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم (نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریۀ امیر)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هشتم فارسی هشتم (آزادگی)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هفتم فارسی هشتم (آداب نیکان)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس یازدهم فارسی هشتم اول متوسطه (پرچم داران)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هفتم فارسی نهم اول متوسطه (پرتو امید)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم اول متوسطه (همزیستی بامام میهن)" نام دارد و در گروه بندی "زمین شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...