۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "برّرسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی....." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه..." نام دارد ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری..." نام دارد و در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تأثیر آموزش دانشگاهی رشته ی کارشناسی فرش با گرایش طراحی بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دستباف شهر تهران..." نام دارد و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر..." نام دارد و در گروه بندی "سایر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی زندگی و آثاربهمن محصص، هنرمند معاصر ایرانی..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المانهای فضای شهری...." نام دارد و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی ..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی نقش مایه های هندسی در نشانه های انتزاعی دهه 70 و 80 ایران..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق)..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی 30 سال اخير ايران ..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طراحی 12 پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده (از منظر نقد اجتماعی لوکاچ)..." نام دارد و در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی گفتمان فیلم پارتی...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )...." نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...