۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نمونه سوالات درس آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نمونه سوالات درس آشنایی با میراث فرهنگی" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن 94" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 94" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن 95" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 95" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- اسفند 97" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 97" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن 96" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 96" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 94" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 94" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 95" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 95" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 96" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 97" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 96" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- اسفند 97" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به ناپل، پمپئی و ساحل امالفی" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به مراکش" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به سریلانکا" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به جنوب شرقی اروپا" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به مالت و جزیره غودش" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به سان فرانسیسکو" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به جزایر و سواحل تایلند" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به کره جنوبی و کره شمالی" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به هلند" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به مونترال و کبک" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب راهنمای سفر به سئول" نام دارد و در گروه بندی "سیر و سفر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...