۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "معرفی جوشکاری زیر آب" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مروری بر تشخيص بلادرنگ شی و تخمين حالت" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تنوع زیستی در خلیج فارس و جزایر آن" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال درآبراهه نفوذپذیر(رودخانه های فصلی)" نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی تاثیر روش های اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه با استفاده از ArcGIS" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقایسه مدلهای مختلف آشفتگی در شبیه سازی جریان در سرریز نیلوفری و بررسی اثر تغییر طول شفت قائم بر هیدرولیک جریان" نام دارد و ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل و کاربرد تکنیکهای نوین شناسایی ریسک در پروژههای آبیاری و آبرسانی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مطالعه، طراحی و آنالیز عددی عملکرد دمپینگ موج شکن های توده سنگی و موج شکن های مرکب در شرایط محیطی خلیج فارس" نام دارد ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مدیریت آب مجازی، راهی برای برون رفت کشورها از بحران کم آبی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کاربرد نگاشت خودسازمانده در ناحیه بندی تصاویر رنگی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Applications of the Density Functional Theory (DFT)" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مبادله آب مجازی و تاثیر آن بر روی بحران آب" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Generalized Hohenberg-Kohn theorise" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقایسه تحلیل تنش ها و میزان تغییر شکل لوله در متد لوله گذاری به روش S-lay در دو نرم افزار Ansys و Orcalay" نام ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "عوامل موثر در بررسی عمق آبشستگی پایه های کناری پل" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کاربرد تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی درتعیین فاکتور های مؤثر بر کیفیت آب مطالعه موردی: دشت سروستان" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شناسایی مدل دینامیکی و طراحی کنترل کننده تطبیقی برای کشتی مدل TF-120" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد روی بستر متحرک با بهره گیری از معادلات SNAR" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل جریان آشفته عبوری پس از تغییر مسیر ناگهانی مقاطع بسته" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تأثير استقرارهمزمان سيستمهای نگهداری و تعميرات PМ ، CM و CBM در تصفيه خانه های آب مطالعه موردی:تصفيه خانه زهک" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "عوامل ایجاد کنند ه تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای مقابله با آن" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی هیدروژئوشیمی آبخوان دشت شریف آباد به روش خوشه ای و تقسیم بندی فازی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "محاسبه پتانسیل نگهداشت با استفاده از مدل جدید اصلاحشدهSCS-CN (مطالعه موردی:حوضه کسیلیان)" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی دریا" قرار گرفته و توضیحات ...