۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل های ویژه" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود کامل تحقیق بررسي فراواني انواع بيماريهاي هايپرتانسيو در زنان باردار" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحقیق تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پیرا پزشکی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این سایت ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پیرا پزشکی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این سایت ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل های ویژه" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اموزش روش های پانسمان بانداژ و اتل بندی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Colorectal Cancer Screening Quality and Benchmarks" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحقیق تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود کامل تحقیق بررسي فراواني انواع بيماريهاي هايپرتانسيو در زنان باردار" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Molecular Cell Biology" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود جزوه بیماری شناسی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت بررسی ارگونومی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود جزوه پاتولوژی عمومی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت سی تی اسکن قلب(cardiac gated CT scan)" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه آناتومی اندام" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی)" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پایان نامه بهداشت و فقه اسلامی" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود جزوه فیزیک تشخیصی فراصوت(سونوگرافی)" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود جزوه سیگنالها و سیستم ها(بر اساس کتاب آلن اوپنهایم)" نام دارد و در گروه بندی "پیرا پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...