۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طراحی هندسی محدوده ی نهایی معدن تاگویی 4 بوکسیت جاجرم با استفاده از روش های تحلیلی و عددی..." نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد با استفاده از روش‌های عددی در محیط GIS..." نام دارد و در گروه بندی "جغرافیا" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شبیه سازی پهنه سیل گیر رودخانه مرغک با استفاده ازGIS..." نام دارد و در گروه بندی "جغرافیا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی با نوسانات اجباری و آزاد...." نام دارد و در گروه بندی "مهندسی هوا ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری...." نام دارد و در گروه بندی "فناوری نانو" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مكانيابي پاركينگ طبقاتي با استفاه از مدل فازي AHP و OWA (مطالعه موردي: ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران)...." نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن..." نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (نمونه: شهر سمیرم)..." نام دارد و در گروه بندی "جغرافیا" قرار ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده ..." نام دارد و در گروه بندی "مهندسی مکانیک" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج..." نام ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کاربرد تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل سیلابهای شهری ...." نام دارد و در گروه بندی "جغرافیا" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI...." نام دارد و در گروه بندی "جغرافیا" قرار ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی....." نام دارد و در گروه بندی "جغرافیا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتيكي جمهوری اسلامی ایران....." نام دارد و در گروه بندی "جغرافیا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی ..." نام دارد و در گروه بندی "صنایع دستی" قرار ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "برّرسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان...." نام دارد و در گروه بندی "جغرافیا" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی....." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه..." نام دارد ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری..." نام دارد و در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تأثیر آموزش دانشگاهی رشته ی کارشناسی فرش با گرایش طراحی بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دستباف شهر تهران..." نام دارد و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های روایت جاناتان کالر..." نام دارد و در گروه بندی "سایر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی زندگی و آثاربهمن محصص، هنرمند معاصر ایرانی..." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های هنر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المانهای فضای شهری...." نام دارد و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نگهداری وسیع و گسترده از کبوترها در مناطق و استان‌های مختلف کشور ...." نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های پزشکی" قرار ...